Polityka prywatności

Zaleca się aby osoby odwiedzające serwis dostępny pod adresami www.firmazajac.pl i Klienci Firma Zając Dariusz Zając zapoznały się z niniejszą Polityką Ochrony Prywatności przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych i/lub wypełnieniem dowolnego formularza elektronicznego znajdującego się w serwisie internetowym. Poniższa polityka wskazuje jakie informacje pozwalające na identyfikację osoby mogą być gromadzone i wykorzystywane. W niniejszej polityce uwzględniono również inne istotne kwestie dotyczące prywatności osób.

Polityka Ochrony Prywatności
Spis treści:

 1. Postanowienia ogólne
 2. Gromadzenie danych
 3. Wykorzystywanie danych
 4. Prawa związane z przetwarzanymi danymi osobowymi
 5. Czas przechowywania danych
 6. Inspektor Ochrony Danych
 7. Bezpieczeństwo informacji
 8. Zbieranie danych przy wykorzystaniu cookies
 9. Profilowanie
 10. Subskrypcja bezpłatnych newsletterów (Biuletyn FIRMY ZAJĄC)
 11. Odesłania do innych stron internetowych
 12. Postanowienia Końcowe
 1. Postanowienia ogólne

Celem niniejszej Polityki jest:

 1. zagwarantowanie, że rozumiesz, jakie dane osobowe pobieramy od Ciebie i na jakiej podstawie oraz powody, dla których gromadzimy i wykorzystujemy te dane oraz komu je udostępniamy;
  2. wyjaśnienie, w jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe, które nam podajesz, abyś korzystał z przyjemnością z serwisu Firmy ZAJĄC;
  3. wyjaśnienie Twoich praw i preferencji w odniesieniu do gromadzonych przez nas danych osobowych oraz sposobu, w jaki chronimy Twoją prywatność.

1) Firma ZAJĄC Dariusz Zając z siedzibą w Wieluniu, adres: ul. Morelowa 24, 98-300 Wieluń, NIP 832-001-25-52, REGON 005266487 (dalej zwana Firma  ZAJĄC) przestrzega zasad prywatności osób fizycznych i należycie chronią ich dane osobowe.

Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności znajduje zastosowanie do wszystkich informacji zbieranych lub wykorzystywanych przez FIRMĘ ZAJĄC, w szczególności odnosi się do usług oferowanych przez FIRMĘ ZAJAC serwis internetowy dostępny pod adresem: www.firmazajac.pl każdy dalej zwany jest z osobna „Serwisem internetowym FIRMY ZAJĄC”.

2) Jeżeli w odniesieniu do serwisu internetowego FIRMY ZAJĄC obowiązują szczególne wymagania prawne dotyczące ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych są one uregulowane w odrębnej polityce prywatności i umieszczone na stronie tego serwisu internetowego FIRMY ZAJĄC, którego dotyczą (dalej „Lokalna Polityka Prywatności FIRMY ZAJĄC”). Postanowienia Lokalnej Polityki Prywatności FIRMY ZAJĄC  w zakresie w jakim nie są zgodne z niniejszą Polityką Ochrony Prywatności odpowiednio zastępują, modyfikują lub wyłączają postanowienia niniejszej Polityki Ochrony Prywatności, ale wyłącznie w stosunku do serwisu internetowego FIRMY ZAJĄC, na którego stronie znajduje się Lokalna Polityka Prywatności.

3) Niniejsza Polityki Ochrony Prywatności nie obejmuje stron internetowych i usług podmiotów trzecich, do których dostęp można uzyskać za pomocą odnośników znajdujących się w ww. witrynie.

4) Klientem w rozumieniu niniejszej Polityki są osoby fizyczne odwiedzające strony serwisu internetowego FIRMY ZAJĄC i/lub korzystające z usług Firmy Zając i jej podmiotów zależnych.

 1. Gromadzenie danych

1) Administratorem danych osobowych, a więc podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), w odniesieniu do danych osobowych klientów, potencjalnych klientów i innych osób fizycznych korzystających ze strony internetowej www.firmazajac.pl , jest Firma ZAJĄC Dariusz Zając. z siedzibą w Wieluniu, adres: ul. Morelowa 24, 98-300 Wieluń, NIP 832-001-25-52, REGON 005266487 (dalej zwana Firmą  ZAJĄC)

2) Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej za pośrednictwem strony internetowej www.firmazajac.pl  tj. wykonania usługi (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), nadto dane osobowe przetwarzamy w celu:
– rejestracji Użytkownika w systemie zamówień oraz zapewniania obsługi Użytkownika w tym przedstawienia oferty produktów i realizacji zamówienia (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
– w celu ewentualnego kontaktu i odpowiedzi na zgłoszony za pomocą formularza problem/zapytanie; (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
– w celu kontaktu i odpowiedzi na zgłoszone za pomocą formularza zapytanie w zakresie oferty produktowej (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
– rozpatrywania skarg i reklamacji ( co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
– dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową ubezpieczenia (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) gdzie prawnie uzasadnionym celem jest prawo do dochodzenia roszczeń;
– w celach archiwalnych (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
– w celach statystycznych (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) gdzie prawnie uzasadnionym celem administratora jest posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez nas działań co pozwala nam na usprawnienie prowadzonej przez nas działalności.

Nadto, dane możemy przetwarzać w celach marketingowych tj. promowania naszych produktów i usług. Jeżeli robimy to bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej to podstawą prawną wykonywania takich czynności jest art. 6 ust. 1 lit f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem administratora jest prowadzenia działań marketingowych. Natomiast, jeżeli w tym celu korzystamy z środków komunikacji elektronicznej, tj. e-mail, telefon to z uwagi na inne obowiązujące przepisy prawa, dane przetwarzamy tylko na podstawie Państwa zgody (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

3) Dane osobowe Klientów Firmy Zając są przetwarzane i chronione zgodnie z przepisami prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych osobowych m.in. przepisami RODO oraz przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. Firma Zając nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych innym osobom lub instytucjom za wyjątkiem umożliwienia spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa lub za zgodą osoby której dane dotyczą. Firma Zając może powierzyć dane osobowe do przetwarzania innym podmiotom na warunkach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

4) Klient rejestrując się w serwisie za pośrednictwem formularza rejestracyjnego podaje imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, telefon kontaktowy, kraj, Miasto, Kod Pocztowy, język, . Podanie przedmiotowych danych jest dobrowolne, przy czym podanie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania jest konieczne do zawarcia z Firmą ZAJĄC umowy sprzedaży towarów.

5) W trakcie rejestracji Klient podaje login oraz hasło zabezpieczające konto Klienta w serwisie. Login i hasło powinny być zabezpieczone przez Klienta przed ich wykorzystaniem przez osoby nieuprawnione.

 1. Wykorzystywanie danych

1) Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, które przetwarzają dane we własnym imieniu, w tym m.in.:
– pomiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
– bankom – celem zwrotu nienależnych świadczeń;
– organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, organy ścigania, itd.);
– podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne (firmom hostingowym, dostawcom usług IT);
– podmiotom świadczącym dla nas usługi z zakresu pomocy prawnej, księgowości, podatków, widykacyjne lub usługi doradcze.

2) Dane zbierane poprzez bezpośredni kontakt Klienta z Firmą Zając przez stronę internetową są wykorzystywane wyłącznie w celu prowadzenia korespondencji z Klientem i ustosunkowania się do jego zapytań.

 1. Prawa związane z przetwarzanymi danymi osobowymi

1) Posiadacie prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).

Nadto, w sytuacji gdy uznacie, iż przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO posiadacie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

 1. Czas przechowywania danych

Wasze dane osobowe będą przechowywane do momentu obowiązywania umowy (realizacji usługi), a także po jej zakończeniu:

 • Dane zawarte na umowach – do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy (maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy);
  • W celach wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych, wystawienia faktur itd.;
  • Dokumenty dotyczące rękojmi i reklamacji będą przechowywane przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji;
  • Dane przekazywane z wykorzystaniem formularza kontaktowego – przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń (maksymalnie 3 lata).
  • Dane dla celów marketingowych:
  – w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody do czasu jej wycofania bądź zakończenia wykonywania działań marketingowych;
  – w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu FIRMY ZAJĄC do czasu wniesienia sprzeciwu bądź zakończenia wykonywania działań marketingowych.
 1. Inspektor Ochrony Danych

1) W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możecie się kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email kontakt@zajacplast.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby:

Firma ZAJĄC Dariusz Zając. z siedzibą w Wieluniu, adres: ul. Morelowa 24, 98-300 Wieluń

 1. Bezpieczeństwo informacji

1) Firma ZAJĄC stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych przed nieupoważnionym dostępem, zmianą, publicznym ujawnieniem lub ich zniszczeniem. Stosowane zabezpieczenia obejmują zarówno rozwiązania techniczne zawarte w samym serwisie, polegające między innymi na odpowiednim szyfrowaniu danych transmitowanych w sieci Internet, ścisłej kontroli fizycznego dostępu do komputerów i nośników informacji, na których zarejestrowane są dane osobowe, oraz wdrożeniu i stosowaniu odpowiednich procedur przechowywania i postępowania z danymi osobowymi. Wszystkie osoby przetwarzające na użytek serwisu internetowego FIRMY ZAJĄC dane osobowe Klientów posiadają stosowne upoważnienia wydane przez administratora danych osobowych i są cyklicznie szkolone w zakresie ochrony danych osobowych.

2) Firma ZAJĄC tworzy kopie zapasowe oraz może stosować inne podobne środki, aby zapobiegać przypadkowemu uszkodzeniu lub zniszczeniu danych osobowych Klientów.

3) Płatności za pomocą karty kredytowej lub przelewem elektronicznym obsługiwane są przez serwis Przelewy24 – PayPro S.A. ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań. Serwisy te odpowiedzialne są za dane podane w ich formularzach, które także są zabezpieczone odpowiednimi rozwiązaniami technicznymi.

 1. Zbieranie danych przy wykorzystaniu cookies

1) Niektóre obszary serwisu internetowego Firmy ZAJĄC mogą wykorzystywać cookies, tj. małe pliki tekstowe wysyłane na dysk twardy komputera Klienta, identyfikujące go w sposób pozwalający na gromadzenie informacji o jego wizytach na stronie internetowej i zapisywania jego preferencji, jak np. języka logowania. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Powyższe dotyczy również osób odwiedzających serwis internetowy Firmy ZAJĄC ale w nim niezarejestrowanych.

2) Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika strony FIRMY ZAJĄC. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Pliki cookies pozwalają także analizować, które części stron internetowych są dla użytkowników najbardziej interesujące.

Pliki cookies mogą być wykorzystywane podczas remarketingu. Jest to reklama graficzna lub tekstowa oparta na zapisanych wcześniej preferencjach użytkownika, wyświetlana na innych stronach internetowych osobom odwiedzającym wcześniej daną stronę.

Reklamując się w internecie FIRMY ZAJĄC może korzystać z remarketingu za pomocą narzędzi Google Adwords/Google Analytics. Reklamy FIRMY ZAJĄC w internecie wyświetlają dostawcy zewnętrzni. FIRMY ZAJĄC oraz dostawcy zewnętrzni, w tym Google korzystają z plików cookie, na podstawie których są wyświetlane reklamy w oparciu o wcześniejsze odwiedziny odbiorcy reklamy na stronie FIRMY ZAJĄC.

Korzystamy z usług retargetingu personalizowanego RTB House, które pozwalają dostarczać Państwu najbardziej trafne reklamy związane z treściami oglądanymi w naszych serwisach. Reklamy te wyświetlane są w oparciu o Państwa aktywność w serwisie. Oczywiście mogą Państwo wypisać się z tego typu usług ustawiając odpowiednie opcje w przeglądarce internetowej.

3) Obsługę cookies można w każdej chwili wyłączyć w opcjach przeglądarki internetowej, niemniej jednak może to uniemożliwić korzystanie z serwisu internetowego FIRMY ZAJĄC.

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia mogą jednak zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Należy jednak pamiętać, że ograniczenie stosowania plików cookies, może mieć negatywny wpływ na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie stosowanych przez FIRMY ZAJĄC i zarządzaniu ich ustawieniami kliknij (informacja o plikach cookies)

 1. Profilowanie

Wasze dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Was żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

 1. Subskrypcja bezpłatnych newsletterów (Biuletyn FIRMY ZAJĄC)

1) Newsletter jest bezpłatną usługą polegającą na informowaniu Klientów, którzy wyrazili taką wolę zapisując się na listę subskrybentów, o ofercie Firmy Zając i jej spółek zależnych, wydarzeniach i wszystkich innych informacjach, które mają związek z działalnością handlową Firmy Zając i jej spółek zależnych poprzez okresowe wysyłanie wybranych treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.

2) Zapisanie się na listę subskrybentów newslettera następuje poprzez zaznaczenie na głównej stronie serwisu internetowego odpowiedniego pola o wyrażeniu zgodny na otrzymywanie bezpłatnego newslettera („dodaj”) i podanie adresu mailowego, ewentualnie poprzez wybór odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym pole to nie jest obowiązkowe. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej.

3) Klient, który zdecyduje się wpisać na listę subskrybentów otrzymujących newsletter Firmy Zając wyraża zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych przekazywanych drogą elektroniczną zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz.U. nr 144 poz. 1204 z 2002 r.) w formie newsletter’a.

4) Dane Klientów, którzy zarejestrowali się w serwisie w celu uzyskania dostępu do newsletter’a są wykorzystywane wyłącznie w celu wysłania danemu Klientowi nowego newsletter’a.

5) Klient w każdym momencie ma prawo zrezygnowania z usługi newslettera poprzez zaznaczenie na głównej stronie serwisu internetowego odpowiedniego pola o nie wyrażeniu zgody na otrzymywanie bezpłatnego newslettera (pole „usuń”).

 1. Odesłania do innych stron internetowych

Serwis internetowy FIRMY ZAJĄC może zawierać odesłania do innych stron, zamieszczanych dla wygody i wiadomości Klienta. Firma Zając nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane tam informacje i stosowane polityki prywatności. Klient winien mieć świadomość odrębności tych stron od serwisu internetowego FIRMY ZAJĄC i każdorazowo zweryfikować we własnym zakresie politykę witryny internetowej odwiedzanej za pośrednictwem linka.

 1. Postanowienia Końcowe

1) Firma Zając może wprowadzić zmiany do niniejszej Polityki Ochrony Prywatności w dowolnym momencie, w szczególności celem jej uaktualnienia w przypadku zmian w procedurach przyjętych przez Spółkę co do sposobu zabezpieczenia i wykorzystywania gromadzonych danych. Każdorazowo z chwilą opublikowania nowej Polityki Prywatności na stronie serwisu internetowego FIRMY ZAJĄC staje się ona wiążąca i zastosowanie znajduje do wszelkich danych gromadzonych w związku z aktywnością Klienta w serwisie FIRMY ZAJĄC po umieszczeniu zaktualizowanej wersji Polityki Ochrony Prywatności na odpowiedniej stronie serwisu internetowego FIRMY ZAJĄC.

2) W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań dotyczących Polityki Ochrony Prywatności, prosimy o kontakt: adres e-mail kontakt@zajacplast.pl

Firma ZAJĄC Dariusz Zając

ul. Morelowa 24,

98-300 Wieluń